Promocja! Wi-Fi Interserv

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych Firmy InterServ

1. Warunki ogólne

1.1 Nieznajomość regulaminu nie jest żadnym argumentem w kwestiach dyscyplinarnych i technicznych. Przestrzeganie tego regulaminu jest warunkiem członkostwa w sieci firmy InterServ.

1.2 Wyrażenie zgody na bezpłatne przeciągnięcie okablowania strukturalnego sieci Internet przez swoją posesję do kolejnego użytkownika jest warunkiem członkostwa w sieci firmy InterServ

1.3 Użytkownicy, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania Prawa Polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet W szczególnych przypadkach łamania prawa InterServ może poinformować o nich odpowiednie ograny Państwa.

1.4 Użyte w regulaminie określenia mają następujące znaczenie:.

Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna inny podmiot nie posiadający osobowości prawnej), z którą została zawarta umowa o zapewnienie dostępu do sieci InterServ.

Lokal - lokal mieszkalny lub użytkowy wskazany do doprowadzenia łącza.

Operator - firma InterServ.

Umowa - umowa o korzystanie z usług sieci, zawarta pomiędzy Operatorem i Abonentem.

Sieci - sieci komputerowe stanowiące własność firmy InterServ lub przez nią dzierżawione, służące do transmisji danych, wykorzystujące protokół TCP/IP, oparte o technologię Ethernet w różnych jej odmianach, posiadające łącza do Światowej sieci Internet.

Przez doprowadzenie łącza sieciowego do lokalu zajmowanego przez Abonenta rozumie się wykonanie okablowania i zainstalowanie gniazda - wtyku, niezbędnego do korzystania z sieci.

Przez aktywację rozumie się udostępnienie sygnału do gniazda łącza sieciowego lub przekazanie do używania innych urządzeń wraz z doprowadzeniem do nich sygnału.

Przez abonament rozumie się miesięczną opłatę za: zapewnienie dostępu do sieci, posługiwanie się urządzeniami do teletransmisji, jeśli takie zostało udostępnione, konserwację sieci i usuwanie awarii.

Przez zapewnienie dostępu do sieci rozumie się nielimitowany czasowo, stały dostęp jednego urządzenia aktywnego(komputera) Abonenta do sieci. W ramach dostępu do sieci, Abonent może również korzystać z dostępu do sieci Internet.

Przez urządzenia aktywne rozumie się urządzenia zapewniające dostęp do szkieletu sieci (komputery).

2. Warunki umowy.

2.1 Umowy zawierane są na czas nieokreślony, chyba że Strony postanowią inaczej.

2.2 Abonent wyraża zgodę na dokonywanie przez Operatora okresowych kontroli prawidłowości działania instalacji w lokalu Abonenta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Abonent powinien skontaktować się z firmą InterServ.

2.3 Abonent nie ma prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody operatora przenosić na rzecz osób trzecich jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z umowy.

2.4 Osoba podłączona zobowiązuje się nie udostępniać usług Internetowych osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody operatora.

2.5 Operator może domagać się odszkodowania w wysokości należności wynikających z opłat abonamentowych za okres korzystania z sygnału przez osobę trzecią lub korzystania z sygnału za pomocą kolejnego urządzenia aktywnego.

2.6 W przypadku rozwiązania umowy - operator zdemontuje instalację na własny koszt jednak nie będzie ponosił kosztów naprawy i remontu pomieszczenia oraz trasy instalacji kabla sieciowego.

2.7 Wszelkie oświadczenia kierowane do Operatora winny być dokonywane w formie pisemnej.

2.8 Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy w szczególności, gdy:

-   rozwiązanie umowy było skutkiem dyscyplinarnym

-   brak jest możliwości technicznych podłączenia

-   sposób korzystania z sieci przez abonenta może niekorzystnie wpłynąć na obsługę pozostałych użytkowników sieci operatora.

3. Usuwanie usterek.

3.1 Operator zobowiązuje się do usuwania awarii w 24 godziny robocze (za godziny robocze przyjmuje się godziny 8.00 do 18.00 w dni robocze), zaś do usunięcia awarii w obrębie sieci między budynkowej - w terminie do trzech dni roboczych, licząc od dnia i godziny powiadomienia o awarii o ile nie staną na przeszkodzie warunki pogodowe.

3.2. Mechaniczne uszkodzenie instalacji w lokalu Abonenta może być usunięte tylko na jego koszt.

3.3. Awarie wynikłe wskutek wadliwego działania sprzętu Abonenta mogą zostać odpłatnie usunięte na zlecenie Abonenta przez Serwis Operatora..

3.4. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Operatora o występujących awariach w sieci, jak również w miarę potrzeby, zapewnienia dostępu do miejsca jej wystąpienia.

4.Sposób płatności

4.1 W ramach jednorazowej opłaty przyłączeniowej, Operator udostępnia łącze sieci InterServ tylko dla jednego urządzenia aktywnego w lokalu Abonenta. Udostępnienie łącza do więcej niż jednego urządzenia aktywnego jest możliwe wyłącznie poprzez zawarcie odrębnej umowy (aneksu) Operatora z Abonentem.

4.2 Począwszy od dnia dokonania aktywacji, Abonent zobowiązany jest do opłacania miesięcznego abonamentu tytułem zapewnienia dostępu do sieci.

4.3 Abonament jest płatny z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca, w którym usługa jest świadczona. Płatność dokonywana jest w oparciu o książeczki opłat otrzymane od Operatora lub przelewem w oparciu o otrzymane od Operatora faktury VAT. Brak książeczki opłat nie zwalnia z obowiązku opłacania abonamentu.

4.4 Operator zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty abonamentu. O zmianie zawiadomi Abonenta pisemnie lub za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej www.interserv.net.pl na jeden miesiąc przed planowaną zmianą. Zmiana wysokości abonamentu nie stanowi zmiany umowy.

4.5 Opłaty za usługi pobieramy według aktualnego obowiązującego cennika.

4.6 Faktury wystawiane są na koniec każdego miesiąca rozliczeniowe, faktury kwartalne wystawiane są w drugim miesiącu kwartału.

4.7 Abonenci, którzy nie dokonają opłat terminowo zostaną odłączeni bez ostrzeżenia. Ponowne przyłączenie będzie mogło nastąpić dopiero po uregulowaniu zaległych należności i wpłaty aktywacyjnej.

4.8 W wypadku czasowego odłączenia od sieci z powodów dyscyplinarnych użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia należności za ten okres.

4.9 Nie uiszczenie opłaty za kolejne 3 miesiące spowoduje zablokowanie świadczenia usług internetowych i dyscyplinarne rozwiązanie umowy.

4.10. Operator zastrzega sobie prawo dochodzenia od klienta nie zapłaconych należności nawet pomimo rozwiązania umowy.

5. Naruszenie regulaminu.

Naruszeniem Regulaminu przez Abonenta jest w szczególności:

1. działanie powodujące zawieszenie lub blokowanie komputerów lub urządzeń, innych użytkowników sieci i sieci Internet,

2. stosowanie nielegalnych programów komputerowych,

3. umieszczanie w sieci oraz w sieci Internet nielegalnych informacji, danych i oprogramowania naruszających prawo lub etykę sieciową lub interesy Operatora,

4. działanie niezgodne z ogólnie pojętą kulturą sieciową, a zwłaszcza używanie obelżywego lub nieprzyzwoitego języka, zamieszczanie materiałów niezgodnych z prawem lub powszechnie uznanych za obraźliwe, przechwytywanie danych innych użytkowników sieci i sieci Internet, ingerowanie w ich sprzęt i oprogramowanie bez ich zgody (Kodeks Karny),

5. udostępnienie innym Abonentom i użytkownikom sieci Internet serwisów proxy, ftp itp. bez zgody Operatora,

6. zamieszczanie bez pisemnej zgody operatora materiałów reklamowych i informacji komercyjnych, przez które uważa się materiały i informacje, których umieszczenie może przynieść dochód lub inne korzyści właścicielowi strony lub innej osobie,

7. uruchamianie usług udostępniania plików i wymiany danych w sieci z przeznaczeniem jej dla sieci Internet i/lub czerpanie z tego korzyści materialnych,

8. podłączenie do sieci lub do sieci Internet urządzenia aktywnego, na które nie została zawarta oddzielna umowa lub aneks, albo udostępnienie łącza osobom trzecim,

9. używanie zastrzeżonych numerów IP lub nazw komputerów,

10. wszelkie inne działanie powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu sieci lub mające negatywne konsekwencje dla innych użytkowników sieci.

6. Rozwiązanie umowy

6.1 Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia InterServ o rezygnacji z korzystania z usług pisemnie.

6.2. Rezygnacja z konta musi być poprzedzona uregulowaniem prze użytkownika wszystkich należności wobec InterServ.

6.3 Abonentowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Operatora, Abonent był pozbawiony dostępu do sieci przez okres ponad 30 dni w sposób ciągły.

6.4 Operator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku cofnięcia, ograniczenia lub wygaśnięcia zezwolenia przyznanego Operatorowi.

6.5 Operatorowi przysługuje prawo zablokowania usługi a w szczególnych przypadkach rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Abonenta i odłączenia go od sieci, jeżeli:

-   Abonent w rażący sposób naruszył uczucia religijne, normy społeczne, obyczajowe innych.

-   W przypadku powtarzających się naruszeń zasad netykiety.

-   Abonent zalega z opłatą abonamentu powyżej 30 dni,

-   Nie zostały uregulowane należności za usługę

-   Abonent udostępni sygnał osobie trzeciej, podłączy kolejne urządzenie aktywne do komputera lub łącza sieciowego, których niniejsza umowa dotyczy lub udostępni sygnał poza lokal, którego niniejsza umowa dotyczy; w tym wypadku Operator może również domagać się odszkodowania w wysokości wielokrotności abonamentu za okres korzystania z sygnału przez osobę trzecią lub korzystania z sygnału za pomocą kolejnego urządzenia aktywnego oraz wniesienia stosownych opłat instalacyjnych,

-   Abonent dokona samowolnej przeróbki instalacji; w tym wypadku Operator może domagać się przywrócenia stanu poprzedniego oraz odszkodowania.

-   Abonent naruszył dowolny punkt niniejszego Regulaminu

6.6 Operator może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie będzie w stanie wykonywać obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

7. ODPOWIEDZIALNOSĆ UŻYTKOWNIKA

7.1 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dane zawarte na jego koncie.

7.2 Użytkownik zobowiązany jest do:

-   właściwej ochrony antywirusowej swoich komputerów i udostępnianych zasobów w sieci lokalnej.

-   odłączenia swego komputera od sieci internetowej w przypadku wyładowań atmosferycznych lub zaopatrzenie się w ochronniki przepięciowe.

-   bezwzględnego podłączania swoich komputerów do gniazdek zasilających z uziemieniem (zerowaniem), gdyż brak takowego może spowodować w skrajnym przypadku zniszczenie całej sieci lub porażenie ludzi.

-   dbać o właściwą kondycję swoich kart sieciowych (uszkodzona karta może całkowicie unieruchomić cały segment sieci).

-   Zawiadomić operatora o zmianie karty sieciowej i podać numer MAC .

-   dbać o kondycję swojego systemu operacyjnego i programów obsługujących internet, gdyż głównie od ich stanu zależy czy ma się dostęp do sieci czy nie.

-   przestrzegać prywatności innych kont w systemie i nie ingerować w ich zasoby nawet jeśli nie są one stosownie chronione..

-   Regularnie zaglądać na stronę WWW sieci Operatora.

-   używać tylko przydzielonego nr IP przez administratora (konflikty).

7.3 Użytkownikowi sieci nie wolno:

-   wykorzystywać swojego konta i dostępu do Internetu w celach niedozwolonych prawem polskim i międzynarodowym.

-   zachowywać się wobec innych użytkowników w sposób odbiegający od powszechnie przyjętych norm obyczajowych i moralnych.

-   działać na szkodę zasobów InterServ lub użytkowników własnej i innych sieci.

-   Podejmować prób korzystania z zasobów, do których dostęp związany jest z posiadaniem odpowiedniego zezwolenia.

-   korzystać z dostępu do sieci w celach komercyjnych, w szczególności zabronione jest rejestrowanie własnych domen komercyjnych oraz zakładanie komercyjnych serwisów internetowych na swoich domowych komputerach;

-   przenieść osobom trzecim swoich praw do konta, poczty elektronicznej, przestrzeni dyskowej lub innych usług bez wiedzy i zgody Operatora.

7.4Użytkownik konta zgadza się na poniesienie wszelkich kosztów (łącznie z ewentualnymi kosztami postępowania sądowego) związanych z naprawą szkód wyrządzonych wskutek jego działalności osobom trzecim. Użytkownik zobowiązuje też nie dochodzić od firmy InterServ odszkodowań z tego tytułu.

8. ODPOWIEDZIALNOSĆ InterServ.

8.1 Pilnowania sprawnego funkcjonowania serwera i łącza internetowego w zakresie podlegającym jego jurysdykcji;

8.2 Informowania (z wyprzedzeniem - o ile to możliwe) użytkowników o ewentualnych pracach w sieci i przerwach w transmisji;

8.3 Usuwania awarii systemowych i sprzętowych serwera w możliwie jak najkrótszym czasie;

8.4 Pomocy nowo podłączonemu Użytkownikowi w pierwszej konfiguracji systemu do pracy w sieci, w miarę możliwości, ale bez gwarancji powodzenia, gdyż jakość posiadanego sprzętu może nie umożliwiać poprawnej pracy w sieci. Pomoc bezpłatna przy konfiguracji sprzętu nowo podłączonego użytkownika jest jednorazowa.

9. WYŁACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI InterServ.

9.1 Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje pobrane z sieci Internet ani za skutki ich wykorzystania oraz nie gwarantujemy ich wiarygodności.

InterServ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia własnego sprzętu.

9.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za stratę danych umieszczonych na serwerze InterServ po przekroczeniu limitu pojemności kont.

9.4 InterServ nie odpowiada za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usług w przypadku, gdy wynika to z przyczyn niezależnych od operatora.

10. INTERWENCJA SERWISOWA.

10.1 Przerwa w dostępie do sieci trwająca do 7 dni nie obniża wysokości abonamentu miesięcznego.

10.2 W przypadku niemożności uzyskania przez Abonenta dostępu do sieci z winy Operatora w okresie powyżej siedmiu następujących po sobie dni od daty powiadomienia operatora, Abonentowi przysługuje prawo do zwrotu odpowiedniej części abonamentu.

10.3 Do czasu braku dostępności do sieci nie wlicza się następujących okresów:

-   brak dostępu do urządzeń Operatora jeśli wina nie leży po stronie Operatora

-   brak zasilania urządzeń Operatora za którą winę nie ponosi Operator

-   planowane przerwy konserwacyjne

-   przerwy spowodowane uszkodzeniem linii, urządzeń telekomunikacyjnych, za które winy ponosi Abonent lub osoby trzecie pracujące na zlecenie Abonenta.

-   niedostępność spowodowana Siłą Wyższą np. działanie sił przyrody, awarie w dostawie energii, wojna, strajki, akty władzy państwowej lub samorządowej.

10.4 Abonent może zawiesić korzystanie z dostępu do sieci przez okres maksymalnie 3 miesięcy, zawiadamiając o tym Operatora pisemnie oraz z góry określając datę reaktywacji łącza sieciowego. Za czasową dezaktywację łącza Abonent zobowiązany będzie do uiszczania za każdy miesiąc opłaty w wysokości 50% wartości abonamentu.

10.5 Operator zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za świadczenie usług dodatkowych w sieci.

10.6 Interwencja serwisowa wynikła z winy użytkownika jak np.: zmiana konfiguracji komputera, nieprawidłowa obsługa urządzeń końcowych, podlega opłacie wg cennika.

11. Podstawa prawna .

11.1 Zgodnie z paragrafem 37 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 roku w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dziennik Ustaw nr 154, poz. 797 z późniejszymi zmianami) i w związku z załącznikiem numer 3 tegoż rozporządzenia, do otrzymania faktur VAT uprawnieni są wszyscy nabywcy, na rzecz których dokonywana jest sprzedaż usług telekomunikacyjnych, niezależnie od tego czy są zarejestrowanymi płatnikami podatku VAT.

11.2 Zgodnie z paragrafem 38 pkt. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 roku w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dziennik Ustaw nr 154, poz. 797 z późniejszymi zmianami) i w związku z paragrafem 37 punkt 3 tegoż rozporządzenia, podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT może być zastąpiony na fakturach wystawianych nabywcom, na rzecz których dokonywana jest sprzedaż usług telekomunikacyjnych, danymi umożliwiającymi identyfikację tej osoby.

12. UZGODNIENIA KOŃCOWE.

Nie zastosowanie się do podanych powyżej ustaleń pociąga za sobą konsekwencje w postaci odłączenia od sieci i ewentualnie konsekwencje przewidziane w kodeksie cywilnym! .


Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez pisemnego poinformowania Abonenta. Zmiana niniejszego Regulaminu w sposób wyżej określony nie stanowi zmiany umowy.